• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна е-Управа Комунални послови
Одобрење за оглашавање над јавном површином (до 2 м2) Штампа
18. април 2011.

Одељење за комуналне, грађевинске и послове заштите животне средине

За постављање објекта за оглашавање до 2 квадрата (над површином која није јавна), односно за ношење паноа и дељење летака (на јавним површинама)

Потребна документација:
1. Образац захтева
2. Решење Агенције за привредне регистре (матични број и ПИБ)
3. Уговор о отварању пословног рачуна, картон депонованих потписа и фотокопија личне карте овлашћеног лица
4. Доказ о праву својине, односно праву закупа на објекту, односно сагласност власника, односно корисника површине на коју се поставља (Власнички лист парцеле не старији од 6 месеци, односно сагласност власника, односно корисника површине на који се поставља средство за оглашавање)
5. Пројекат средстава за оглашавање у 3 примерка који израђује овлашћена пројектна организација и који је прописано комплетиран и запечаћен са потврдом и Извештајем о извршеној техничкој контроли
6. Електроенергетска сагласност на пројекат, ако се захтев подноси за осветљено или просветљено средство за оглашавање
7. Друге сагласности, зависно од типа и места постављања
8. Уверење Управе јавних прихода о измиреним обавезама за претходни период
9. Доказ о уплати административне таксе

* Уз захтев за ношење паноа и дељење летака, достављају се само прилози 2, 3 и 9

Општинска административна такса (за подношење захтева)
износ: 300 динара
рачун: 840-742251843-73
модел: 97
позив на број: 82-070
сврха уплате: Локална административна такса
прималац: Општина Младеновац

Општинска административна такса (за доношење решења о одобрењу за постављање)
износ: 3.407,00 динара
рачун: 840-742251843-73
модел: 97
позив на број: 82-070
сврха уплате: Локална административна такса
прималац: Општина Младеновац

Место набавке обрасца:
Услужни центар, приземље или преузмите овде

Место предаје документације:
Услужни центар, Писарница

Место решавања предмета:
Услужни центар, спрат, Одељење за комуналне, грађевинске и послове заштите животне средине

Телефони за информације: 8241-693 и 8241-679

Рад са странкама: 07.30-15.30