• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна е-Управа Комунални послови
Одобрење за постављање баште угоститељског објекта Штампа
30. март 2011.

Одељење за комуналне, грађевинске и послове заштите животне средине

 

Одобрење се издаје за привремено заузеће јавне површине ради постављања летње или зимске баште угоститељског објекта која се поставља по први пут или баште код које је дошло до промена које захтевају измену техничке документације.

 

Потребна документација:
- Образац захтева
- Решење Агенције за привредне регистре, са ПИБ-ом и матичним бројем
- Уговор о отварању пословног рачуна, картон депонованих потписа и фотокопија личне карте овлашћеног лица
- Доказ о правном основу коришћења пословног објекта
- Техничка документација* у 6 примерка, израђена од лица које поседује одговарајућу лиценцу
* техничка документација треба да буде израђена у складу са Одлуком о постављењу баште угоститељског објекта на територији града Београда ("Службени лист града Београда",бр.11/14
- Изјава подносиоца захтева да прихвата надокнаде трошкова прибављања потребних сагласности (потписана и оверен печатом привредног субјекта)
- Доказ о уплати административне таксе

 

Општинска административна такса (на име захтева)
износ: 300 динара
рачун: 840-742251843-73
модел: 97
позив на број: 82-070
сврха уплате: Општинска административна такса
прималац: Општина Младеновац

 

Општинска административна такса (на име решења о одобрењу)
износ: 8.826,00 динара
рачун: 840-742251843-73
модел: 97
позив на број: 82-070
сврха уплате: Општинска административна такса
прималац: Општина Младеновац
 

 

Градска административна такса (за сагласност за заузеће јавне површине)
износ: 3.807,00 динара
рачун: 840-742241843-03
модел: 97
позив на број: 27-501-08
сврха уплате: Градска административна такса за сагласност за заузеће јавне површине
прималац: Град Београд

Место набавке обрасца:
Услужни центар, приземље или преузмите овде OVDE 

Место предаје документације:
Услужни центар, Писарница

Место решавања предмета:
Услужни центар, спрат, Одељење за комуналне, грађевинске и послове заштите животне средине

Телефони за информације: 8241-693 и 8241-679

Рад са странкама: 07.30-15.30