• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Обавештење о закљученом уговору - компјутерски софтвер Штампа
11. јун 2019.

На основу члана 116. став 1. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку услуге одржавање извршних верзија програмских пакета
(компјутерски софтвер), ПП-ЈН бр. 2.3/2019


Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, http://www.mladenovac.rs/

Врста наручиоца: Градска општина Младеновац

Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

Врста предмета јавне набавке: Услуге

Опис предмета набавке: Услуга одржавање извршних верзија програмских пакета (компјутерски софтвер)

Назив и ознака из општег речника набавке: 72253200 - услуге системске подршке

Уговорена вредност: 835.200,00 динара без обрачунатог ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: Једна

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Највиша понуђена цена: 835.200,00 динара без обрачунатог ПДВ-а
Најнижа понуђена цена: 835.200,00 динара без обрачунатог ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Понуда је поднета самостално, без подизвођача.

Датум доношења одлуке о додели уговора: 9.5.2019. године.

Датум закључења уговора: 28.5.2019. године.

Основни подаци о добављачу:
Назив понуђача: Самостална агенција "Вам-софт" Вучић Милан ПР Сопот;
Адреса и место: ул. Космајски трг бр. 11, 11450 Сопот;
Матични број: 56513124
ПИБ: 103369284
Шифра делатности: 72200

Период важења уговора: Уговор важи од 1.6.2019. године до 31.5.2020. године