Уверење о држављанству

Датум: . Објављено у Матичне књиге.

Секретаријат за управу Градске управе Града Београда
Одсек за лична стања, вођење матичних књига и изборна права Младеновац

Потребна документација:
- Захтев за издавање
- Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца:
Услужни центар

Републичка административна такса
- износ за прву копију: 720 дин.
- за сваку следећу копију: 320 дин.
рачун: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: 82-070

Административна такса се не плаћа за следеће намене:
- За упис у школу и факултет
- За потребе војне евиденције
- За заснивање радног односа
- За остваривање права из социјалне заштите
- За остваривање права из здравствене заштите
- За остваривање права из борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата

Напомена:
Уверење се издаје за лица уписана у матичне књиге Матичног подручја Младеновац, као и за остале градске општине Града Београда и друге општине и градове уколико су подаци унети у електронску евиденцију.

Место предаје документације:
Услужни центар, приземље

Место решавања предмета:
Услужни центар, приземље

Телефон за информације: 8241-690

Радно време са странкама: 07.30-15.30

Изводе из матичних књига рођених, венчаних и умрлих, као и уверења о држављанству, можете да поручите и преко нашег Интернет сервиса Виртуелни матичар.