Znamenitosti

Datum: . Objavljeno u O Mladenovcu.

manastirpavlovac

Nepokretna kulturna dobra na teritoriji Gradske opštine Mladenovac:

КULTURNA DOBRA OD IZUZETNOG ZNAČAJA
Spomenik kulture

КULTURNA DOBRA OD VELIКOG ZNAČAJA
Spomenik kulture

КULTURNA DOBRA
Spomenici kulture

DOBRA КOJA UŽIVAJU STATUS PRETHODNE ZAŠTITE

Objekti sakralne arhitekture

Arheološka nalazišta

Objekti narodnog graditeljstva