logo

РЕГИСТРАЦИJА СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА

ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА О

 ПОСТУПКУ РЕГИСТРАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА

 

             Ступањем на снагу Закона о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС“, бр.104/16) дана 31.12.2016.године престао је да важи Закон о одржавању стамбених зграда ("Сл. гласник РС", бр. 44/95, и 88/2011), на основу кога је Градска општина Mладеновац водила евиденцију Скупштина/Савета зграда и издавала уверења о формирању Скупштине/Савета зграде и избору председника у складу са чл. 162. Закона о општем управном поступку (“Сл.лист СРЈ” бр. 33/97 31/01 и „Сл.гласник РС“, бр. 30/2010).

            Циљ новог Закона је да побољша систем управљања и одржавања у стамбеним зградама. Стамбеној заједници као организацији власника посебних делова, дата је могућност да буде носилац свих права и обавеза у својству правног лица, и то не само у пословима који се тичу одржавања и коришћења зграде, што је било по претходном законском решењу, већ у пуном правном промету. У том смислу, потребно је да се другачије уреди и регистрација стамбених заједница, као и да подаци о стамбеној заједници и управнику буду јавно доступни. Законом је по први пут успостављен јединствен систем регистрације стамбених заједница у целој земљи. У циљу добијања што потпунијих информација о закону, избору управника, регистрацији и функционисању стамбене заједнице, Градска општина Младеновац је припремила Приручник за регистрацију стамбених заједница, који можете преузети овде.

            Регистрација стамбених заједница је предвиђена као „једношалтерски“ систем, којим се обезбеђује регистровање података о стамбеној заједници на једном месту, а Решења о регистрацији стамбених заједница биће јавно доступна на интернет страни Републичког геодетског завода.

            Регистар стамбених заједница је електронска база података и докумената у којој су садржани подаци о стамбеним заједницама на територији сваке локалне самоуправе.

            Регистар води јединица локалне самоуправе и организује рад регистра према својој територијалној надлежности и у складу са својим овлашћењима.

          Напомена: Rегистрацију стамбених заједнице потребно је извршити у року од 6 месеци од од дана почетка рада Регистра.

 

А/ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ

            Подносилац пријаве за упис стамбене заједнице, упис или промену управника, односно регистрацију и евиденцију промене или брисања других података о стамбеној заједници и згради, може бити:

            1) лице овлашћено одлуком стамбене заједнице за подношење пријаве у Регистар, уколико пријаву не подноси изабрани управник стамбене заједнице;

            2) управник стамбене заједнице, изабран одлуком стамбене заједнице;

            3) професионални управник, ангажован уговором између стамбене заједнице и организатора професионалног управљања;

            4) професионални управник, именован решењем надлежне јединице локалне самоуправе за послове управљања у случају принудне управе.

            Управник (или друго овлашћено лице) дужан је да у року од 15 дана од дана одржавања прве седнице скупштине стамбене заједнице поднесе пријаву за упис стамбене заједнице и управника или да региструје правила власника у Регистру стамбених заједница. Уколико дође до промене података који су предмет регистрације, управник је такође дужан да у року од 15 дана од дана настанка промене поднесе нову пријаву за промену података.

Б/ ПОСТУПАК РЕГИСТРАЦИЈЕ

 

 

            а) Пријава у Регистар стамбених заједница

 

            Поступак регистрације покреће се подношењем Пријаве  Регистру у папирној форми, било непосредно или путем поште .

             Електронско подношење пријава путем корисничке апликације биће могуће од јануара 2018. године.

             Образац РЕГИСТРАЦИОНЕ ПРИЈАВЕ можете преузети у следећем формату:

  • Microsoft Word документ можете преузети овде
  • PDF документ можете преузети овде

            Напомена: уколико се стамбена зграда састоји од више улаза, а стамбена заједница се формира за зграду у целини или за више улаза, приликом попуњавања пријаве о регистрацији стамбене заједнице, неопходно је попунити и додатак пријави за сваки улаз посебно. Додатак обрасца пријаве за регистрацију, можете преузети овде

            Уз пријаву се прилаже следећа документација:

            1) Записник са седнице скупштине стамбене заједнице на којој је донета одлука о избору управника или одлука о поверавању послова управљања професионалном управнику. Записник се попуњава у два примерка, од којих се један примерак прилаже уз пријаву за регистрацију, док други остаје стамбеној заједници. Образац записника можете преузети у следећем формату:

  • Microsoft Word документ можете преузети овде
  • PDF документ можете преузети овде

            2) уговор о поверавању послова професионалног управљања између стамбене заједнице и организатора професионалног управљања, уколико је стамбена заједница донела одлуку о поверавању послова управљања професионалном управнику;

            3) решење о именовању професионалног управника, уколико пријаву подноси професионални управник именован у поступку принудне управе;

            4)  доказ о уплати локалне  административне таксе за регистрацију уписа. Износ таксе 828,00 динара., Т.Р. број 840-742251843-73, број модела 97, са позивом на број 82-070. 

            5) Уколико је стамбена заједница донела акт о правилима о међусобним односима власника посебних делова у складу са Законом, уз пријаву за регистрацију се прилаже овај акт и објављује се у Регистру. Један од предложених модела правила власника, можете погледати овде

            Б) Промена података о стамбеној заједници

            Уз Пријаву за регистрацију промене података и докумената о стамбеној заједници у зависности од врсте промене прилажу се:

            1) записник са седнице када је донета одлука стамбене заједнице о промени пословног имена стамбене заједнице у случају промене пословног имена стамбене заједнице;

            2) записник са седнице на којој је донета одлука о формирању стамбене заједнице, уколико се стамбена заједница формира на начин другачији од претходно регистроване стамбене заједнице (стамбена заједница зграде, улаза, више улаза и сл.);

            3) акт о правилима о међусобним односима власника посебних делова, уколико је стамбена заједница усвојила промене овог акта или је своје међусобне односе, права и обавезе уредила овим актом у складу са Законом;

            4) у случају промене податка о адреси стамбене заједнице (назив улице и кућни број), уз пријаву се прилаже и решење надлежног органа о промени адресе.

            5) доказ о уплати административне таксе за регистрацију промене.

            В) Промена података о управнику/ професионалном управнику

 

            Уз пријаву за регистрацију промене података о управнику, односно професионалном управнику прилажу се:

            1) записник са седнице када је донета одлука стамбене заједнице о избору управника или одлука о поверавању послова управљања професионалном управнику;

            2) уговор о поверавању послова професионалног управљања између стамбене заједнице и организатора професионалног управљања, уколико је стамбена заједница донела одлуку о поверавању послова управљања професионалном управнику;

            3) решење о именовању професионалног управника, уколико пријаву подноси професионални управник именован у поступку принудне управе;

            4) доказ о уплати административне таксе за регистрацију промене.

            Г)  Брисање података о стамбеној заједници

 

            Уз пријаву за регистрацију брисања података и докумената о стамбеној заједници у зависности од врсте брисања прилажу се:

            1) записник са седнице када је донета одлука стамбене заједнице о брисању стамбене заједнице у случају формирања нове стамбене заједнице на начин другачији од претходно регистроване стамбене заједнице;

            2) записник са седнице када је донета одлука стамбене заједнице о поништавању регистрованог акта о правилима о међусобним односима власника посебних делова, уколико стамбена заједница своје међусобне односе, права и обавезе неће више уређивати на начин утврђен овим актом;

            3) доказ о уплати административне таксе за регистрацију брисања.

            Д) Пријава Рушења зграде

            За регистрацију брисања података о стамбеној заједници, у случају рушења зграде, уз пријаву се прилаже и решење надлежног органа општинске, односно градске управе који је издао решење о рушењу.

            НАПОМЕНА

            Уз пријаву у којој се наводе подаци за евиденцију уписа, промене или брисања података о стамбеној заједници и згради, уколико се ти подаци не преузимају у електронској форми из регистра који води Републички геодетски завод или из других службених регистара и/или евиденција, прилаже се и следећа документација на основу које се врши евидентирање података:

            1) потврда о додељеном пореском идентификационом броју (ПИБ) и извршеној регистрацији пореског обвезника;

            2) потврда или копија уговора о отвореном текућем рачуну стамбене заједнице.

Све додатне информације у вези са регистрацијом стамбених заједница, можете добити у Одељењу за имовинско – правне и стамбене послове и пословни простор Управе Градске општине Младеновац, које се налази у Младеновцу, у Ул. Краља Петра I бр. 175 (Услужни центар) или на маил адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

            КОНТАКТ ОСОБЕ

            - Регистратор Јелена Ивковић, дипл. правник, тел. 011/8241-669,

email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

            - Регистратор Ђорђе Кузмановић, дипл. правник тел. 011/8241-672,

email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

             ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА:

            - Закон о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС“, бр.104/16)

            - Правилник о садржини регистра и документацији потребној за регистрацију и евиденцију података о стамбним заједницама, као и начину подношења података и докумената („Сл. гласник РС“, бр.49/17)

            - Правилник о програму испита и начину полагања испита, условима за стицање и одузимање лиценце за професионалног управника и садржини регистра професионалних управника („Сл. гласник РС“, бр.41/17)

            - Правилник о критеријумима за утврђивање минималног износа који одређује јединица локалне самоуправе за плаћање трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде "Службени гласник РС", број 101 од 10. новембра 2017.

          - Правилник о врсти, обиму и динамици активности текућег и инвестиционог одржавања зграда и начину сачињавања програма одржавања („Службени гласник РС”, број 54/17)

 

 КОРИСНИ ЛИНКОВИ:

Јединствена Евиденција регистрованих Стамбених Заједница за ГО Младеновац
http://katastar.rgz.gov.rs/StambeneZajednice/

База професионалних управника
https://usluge.pks.rs/#!/app/buildingmanagersregistar

За више информација из области становања, можете посетити Портал Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
www.stanovanje.gov.rs

Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.