• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Позив за подношење понуда - јавна расвета Штампа
12. јул 2019.

Наручилац:Градска општина Младеновац
Адреса:Јанка Катића бр. 6
Место:11400 Младеновац
Интернет страница:www.mladenovac.rs
Шифра делатности:8411
Матични број:07049234
ПИБ:102152909

 

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

градска општина Младеновац oбјављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Врста поступка: јавна набавка мале вредности

 

 

            Предмет јавне набавке: Извођење радова на проширењу јавне расвете уградњом нових светиљки, ЈНМВ бр. 3.1/2019

            Назив и ознака из општег речника набавке: 34928530 - уличне светиљке.

 

            Опис предмета јавне набавке: проширење јавне расвете уградњом светиљки

            Услови за учествовање у поступку:

 

            Право учешћа у поступку јавне набавке мале вредности имају понуђачи који испуњавају услове прописане чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама.

            Понуђачи доказују испуњеност услова прописаних чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, достављањем доказа у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама.

           

    Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:

 

           Избор најповољнијег понуђача ће се вршити на основу критеријума: "најнижа понуђена цена".

 

            Увид и преузимање конкурсне документације:

                Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту http://portal.ujn.gov.rs/ или са интернет странице Наручиоца http://www.mladenovac.rs/

            Конкурсна документација се може преузети и на адреси: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр.6, 11400 Младеновац, канцеларија бр. 3.

Подношење понуда:

 

            Понуде се могу доставити лично или препорученом пошиљком, у затвореној коверти на адресу: Градска општина Младеновац, Комисија за јавну набавку, ул. Јанка Катића бр. 6, 11400 Младеновац; са назнаком: "Понуда за јавну набавку извођења радова на проширењу јавне расвете уградњом нових светиљки, ЈНМВ бр. 3.1/2019 - НЕ ОТВАРАТИ, најкасније до 23.7.2019. године до 12,00 часова.

            На полеђини коверте треба да буде написан назив и адреса понуђача.  

            Благовременом понудом сматраће се она која је до наведеног рока пристигла код наручиоца.

            Понуде примљене после наведеног рока сматраће се неблаговременим.

            Неблаговремене понуде неће се разматрати и биће враћене подносиоцу неотворене.

 

     Отварање понуда:

            Јавно отварање понуда обавиће се у дану истека за достављање понуда, односно 23.7.2019. године са почетком у 12,15 часова.

            Поступку јавног отварања понуда могу да присуствују сва заинтересована лица, а активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача који доставе пуномоћје понуђача.

            О избору најпoвољније понуде понуђачи ће бити писмено обавештени.

           

Рок за доношење одлуке о додели уговора понуде:

            Наручилац ће одлуку о додели уговора донети најкасније у року од 10 дана од дана отварања понуда.

 

     Контакт:

            За ближе информације обратите се писменим путем на e-mail:

            Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

           

            У Младеновцу,

            Број: 03.10.404-60/2019, 12.7.2019. године


ПРЕУЗМИТЕ : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА