logo

Веће Градске општине Младеновац

020915-promo1

 

Веће Градске општине чине председник Општине, заменик председника Општине и 9 чланова које бира Скупштина општине на период од 4 године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника Скупштине општине.

Председник Општине је и председник Већа. Заменик председника Општине је члан Већа по функцији. Кандидате за чланове Већа предлаже кандидат за председника Општине.

Чланови Већа не могу истовремено да буду и одборници, а могу да буду задужени за једно или више одређених подручја из надлежности Општине. Одборнику који буде изабран за члана Већа престаје одборнички мандат. Чланови Већа могу да буду на сталном раду у Општини.

 

Надлежности Већа:

- предлаже Статут општине, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина општине;

- доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;

- доноси план јавних инвестиција Општине;

- доноси план енергетске ефикасности;

- усваја извештаје о извршењу буџета општине и доставља их Скупштини;

- врши надзор над радом Управе, поништава или укида акте Управе који нису у сагласности са законом, овим статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;

- решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;

- стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно Града;

- доноси општа акта када је на то овлашћено законом, прописом Града или одлуком Скупштине општине;

- прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа чији је оснивач општина;

- усваја тромесечни извештај о раду јавних предузећа;

- утврђује цене, односно даје сагласност на цене производа и услуга из надлежности Општине у складу са законом;

- доноси програм за одржавање и друге послове на саобраћајним површинама у јавном коришћењу унутар насеља (блока) које су у јавној својини;

- доноси План јавног здравља за подручје Општине који је усклађен са Планом јавног здравља за територију Града, обезбеђује средства за финансирање, односно суфинансирање посебних програма из области јавног здравља на подручју Општине и образује Савет за здравље Општине;

- спроводи мере заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта на подручју Општине утврђене актима Града;

- поставља и разрешава начелника и заменика начелника Управе;

- доноси процену угрожености и план заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;

- доноси акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Управе на предлог начелника Управе;

- доноси Пословник о раду на предлог председника општине и

- врши и друге послове у складу са законом, Статутом града, овим статутом и другим прописима Града и Општине.

Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2022.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Информације од јавног значаја: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.